Cow no 10
Cow no 10

2 of 9 sold

Cow no. 9
Cow no. 9

3 of 9 sold

Esmeralda
Esmeralda

Copyright: V&W (1 of 9 sold)

Tyra
Tyra

1 of 9 sold

Lukas (2 of 9 sold)
Lukas (2 of 9 sold)

2 of 9 sold

Rosa
Rosa

Copyright: V&W (9 copies)

DOLLY
DOLLY

Copyright: V&W (9 copies)

LITAGO (1 of 9 sold)
LITAGO (1 of 9 sold)

Copyright: V&W

MOLLY
MOLLY

Copyright: V&W (9 copies)

LITA
LITA

Copyright: V&W (9 copies)

SARA
SARA

Copyright: V&W (9 copies)

Klara
Klara

(1 of 9 sold)

MELKERAMP
MELKERAMP

Copyright: V&W

HORSES RETURNING AT NIGHT (1/20 SOLD
HORSES RETURNING AT NIGHT (1/20 SOLD

Copyright: V&W

BAND OF HORSES (1/20 SOLD)
BAND OF HORSES (1/20 SOLD)

Copyright: V&W

HORSES RETURNING HOME (1/20 sold)
HORSES RETURNING HOME (1/20 sold)

(2 of 20 sold)

HUNTING HIGH
HUNTING HIGH

1 of 20 sold

HUNTING OVER YELLOW (2 of 20 sold)
HUNTING OVER YELLOW (2 of 20 sold)

(2 of 20 sold)

HUNTER II
HUNTER II

(1 of 20 sold)